Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tin hoạt động
XÂY DỰNG, NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LÀ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA
(08/08/2012)

Thi đua không phải là một giai đoạn, một thời kỳ mà là thường xuyên, liên tục, bền bỉ, phấn đấu vươn lên không ngừng. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, phong trào thi đua yêu nước và thi đua quyết thắng đều có chủ đề, nội dung khác nhau, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng đặt ra. Xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, đó vừa là nhiệm vụ, vừa là động lực, biện pháp để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua.

Những năm qua, nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua quyết thắng luôn hướng vào xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, và các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Để đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, việc làm trước mắt không chỉ là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện toàn diện công tác quân sự - quốc phòng địa phương mà ngay trong suy nghĩ, hành động, trong học tập, công tác mỗi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong toàn LLVT tỉnh đã phát huy tốt những mặt đã làm được, trọng tâm đột phá vào những khâu yếu, tích cực nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng tạo thành cao trào cách mạng sâu rộng, phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sỹ và mọi tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến thực chất là quá trình lựa chọn phân tích, đánh giá, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm trong các mô hình, điển hình đã được xác định. Đây là việc làm thường xuyên, công việc to lớn, quan trọng và cấp bách hiện nay. Cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng phải quán triệt sâu sắc, duy trì, tác động liên tục, làm cho phong trào sống động, phong phú trong đời sống của đơn vị thông qua sự phối hợp với cơ quan báo,  đài PTTH địa phương động viên cổ vũ và tuyên truyền sâu rộng vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong đời sống xã hội nói chung, LLVT nói riêng...

Đại tá Lê Trung Hậu Chính ủy - Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại míttinh kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng 4/1992-4/2012. DL

 

Tuy nhiên, hiện nay, quan niệm về điển hình tiên tiến trong các đơn vị vẫn chưa rõ ràng. Nhiều đơn vị nhầm lẫn giữa điển hình với người có thành tích. Điển hình tiên tiến thì đương nhiên phải có thành tích, nhưng có thành tích chưa hẳn là điển hình tiên tiến. Cũng từ quan niệm này, có đơn vị đặt ra yêu cầu quá cao cho điển hình tiên tiến, cho rằng điển hình thì phải toàn diện... Ví dụ, một số tấm gương anh hùng, có người, có tập thể có thành tích toàn diện, nhưng cũng có người có tập thể chỉ một hành động, một việc làm cũng trở thành anh hùng. Có thể thấy, điển hình tiên tiến không phải là tập thể, cá nhân có các bằng khen, giấy khen, hay thành tích cộng lại một cách đơn thuần, mà là tập thể, cá nhân có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả rõ rệt.

Một số đơn vị xây dựng điển hình tiên tiến theo dạng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân lực, vật lực cho đơn vị xây dựng điển hình, chọn những tập thể, cá nhân có điều kiện thuận lợi về mọi mặt để xây dựng điển hình... Quan niệm và cách làm đó không thể để tập thể, cá nhân khác học tập, noi theo được mà trái lại làm cho việc tuyên dương, tuyên truyền về điển hình tiên tiến giảm tác dụng, nếu không nói là phản tác dụng.

Ở hầu hết các đơn vị chưa có kế hoạch cụ thể xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, hoặc có cũng chưa toàn diện, chưa có biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp, mới dừng lại ở việc có kêu gọi, có nêu vấn đề, có tuyên truyền, có tổ chức tham quan, nhưng không có kế hoạch cơ bản, được phê duyệt đúng bài bản.

Xây dựng điển hình không phải là dồn lực vào “Tô, vẽ” một tập thể hay cá nhân nào đó, mà phải có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, tạo ra động lực tinh thần, khuyến khích, tạo động lực, sức mạnh nội sinh là chính, để tập thể, cá nhân phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến.

Một số đơn vị chưa có cơ chế chính sách phù hợp đối với những điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên khuyến khích điển hình giữ vững và phát huy. Có câu: “Lòng người không thuận, không sợ bằng khen, chê không chính đáng”.

Để thực hiện tốt công tác này cần phải có quan niệm đúng về công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, đó là:

Xây dựng là tạo ra mô hình, hình mẫu theo những tiêu chí nhất định do chủ thể xây dựng đặt ra.

Nhân rộng là phát triển rộng ra nhiều nơi khác, giới thiệu những kinh nghiệm hay, cách làm mới có hiệu quả để điển hình tiên tiến và làm gương cho người khác.

Như vậy, công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến là việc các tổ chức, cá nhân sử dụng các phương thức, hình thức, biện pháp, phương tiện tạo ra các mô hình, hình mẫu với những tiêu chí cụ thể và giới thiệu, phổ biến các mô hình, hình mẫu đó trong từng cơ quan, đơn vị, làm cho mọi tập thể, cá nhân biết để học tập, làm theo và thúc đẩy hành động của họ theo gương điển hình tiên tiến.

Những nội dung chính triển khai thực hiện kế hoạch trong từng năm như sau:

* Năm 2011:

Triển khai toàn diện Kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến; tổ chức khảo sát, thẩm định, lựa chọn đối tượng xây dựng điển hình; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến; bồi dưỡng, xây dựng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền tại đại hội thi đua các cấp; tổ chức xuất bản tập sách viết về gương điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai thực hiện ở từng cấp, các cơ quan, đơn vị.

* Năm 2012:

Hoàn thiện mô hình điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác ở các cấp; lựa chọn một số tập thể, cá nhân tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tại các hội nghị sơ, tổng kết và đại hội thi đua cấp trên cơ sở; tiến hành tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các địa phương và tại các đơn vị kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo có hiệu quả của một số điển hình tiên tiến tiêu biểu; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm ở các cấp.

* Năm 2013:

Tiếp tục hoàn thiện mô hình điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác, ở tất cả các cấp, các loại hình đơn vị, các mặt công tác để tổ chức nhân điển hình tiên tiến trong phạm vi từng cơ quan, đơn vị và toàn LLVT tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các địa phương và tại các đơn vị những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo có hiệu quả của một số điển hình tiên tiến. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm ở các cơ quan, đơn vị các cấp về triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến. Tổ chức tham quan, học tập một số điển hình tiên tiến tiêu biểu.

* Năm 2014:

Tiếp tục đẩy mạnh việc bồi dưỡng, xây dựng, nâng cao chất lượng điển hình tiên tiến toàn diện và trên các lĩnh vực công tác để nhân rộng trong các cơ quan, đơn vị và toàn LLVT tỉnh. Phát động phong trào thi đua noi gương, học tập, làm theo, đua, đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các cấp, các địa phương và tại các cơ quan, đơn vị những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả và những chiến công, thành tích của điển hình tiên tiến. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm một số điển hình tiên tiến tiêu biểu và tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến tại đại hội thi đua Quyết thắng cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng. Thẩm định thành tích, thu tập tư liệu, lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng các video clip phản ánh về hoạt động và những chiến công, thành tích của điển hình tiên tiến để chuẩn bị tham gia góp phần vào Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX, năm 2015.

* Năm 2015:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các cấp, các địa phương và tại các đơn vị những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo có hiệu quả những chiến công, thành tích của một số điển hình tiên tiến trên phạm vi toàn tỉnh và khu vực. Họp Hội đồng TĐKT tổng kết xây dựng, nhân điển hình tiên tiến 5 năm (2011 - 2015). Tổng hợp báo cáo, đề xuất chủ trương, giải pháp xây dựng, nhân điển hình tiên tiến 5 năm (2016 - 2020). Tuyên dương công trạng, khen thưởng thành tích của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX. Tổ chức xuất bản tập sách viết về gương điển hình tiên tiến. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm một số điển hình tiên tiến tiêu biểu. Nghiên cứu đề xuất chủ trương, biện pháp xây dựng, giữ vững điển hình tiên tiến ở các cấp. Lựa chọn, bồi dưỡng các điển hình tiêu biểu xuất sắc để giới thiệu báo cáo tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Tổng hợp thành tích tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập LLVT tỉnh (25/8/1945 - 25/8/2015).

Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và những quy định mới trong công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, là động lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua Quyết thắng trong quân đội, trong LLVT tỉnh nói riêng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương của LLVT tỉnh trong những năm tiếp theo.

Đại tá Lê Trung Hậu - Chính ủy - Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng

 TIN ĐÃ ĐƯA:

Trang đầu Trang trước 1234567891011121314 Trang sau Trang cuối

Chỉ đạo thực hiện:
LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban Biên tập:
LÂM HUY TẤN

Hit counter
1 5 5 6 5 0 6 0
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Giấy phép số 173/GP-TTĐT do Cục Quản lý PTTH và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/10/2011
Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3620258; Fax: 079.3829105; Email: tuyengiao@soctrang.gov.vn
Website: http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn