Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Văn bản chỉ đạo
Hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện nổi bật và các ngày lễ, kỷ niệm trong quý III năm 2011
(30/06/2011)

TỈNH ỦY SÓC TRĂNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TUYÊN GIÁO Sóc Trăng, ngày 16  tháng 6 năm 2011
*  
Số 21-HD/TG  

 

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền các sự kiện nổi bật và các ngày lễ, kỷ niệm trong quý III năm 2011

*

Thực hiện nhiệm vụ năm 2011 của Ban Chỉ đạo và Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện nổi bật và các ngày lễ, kỷ niệm trong quý III/2011 như sau:

I. Tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị:

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên:

- Tập trung tuyên truyền thành tựu phát triển chung trên các lĩnh vực của cả nước và của địa phương trong quí II và 6 tháng đầu năm 2011. Kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; các mô hình xóa đói, giảm nghèo, mô hình làm kinh tế giỏi, hiệu quả; các điển hình tiên tiến thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII: thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua; các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ (2010 - 2015). Đẩy mạnh tuyên truyền công tác tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt là kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó đặc biệt chú ý tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, tôn giáo... kịp thời tuyên truyền chống âm mưu của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây rối và chống phá Đảng, Nhà nước.

- Tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện các chương trình, dự án trong vùng đồng bào dân tộc; chăm lo lễ Đôn-Ta cổ truyền của đồng bào Khmer.

2. Về các sự kiện nổi bật:

- Tuyên truyền kết quả công tác tổ chức triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

- Tuyên truyền kết quả các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức Festival Lúa gạo lần thứ II tổ chức tại Sóc Trăng vào quí IV năm 2011 nhằm quảng bá, định vị thương hiệu Lúa gạo Việt Nam.

II. Nội dung và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm:

1. Kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2011):

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân cả nước nói chung của tỉnh ta nói riêng đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với nước hiện đang gặp khó khăn trong cuộc sống, neo đơn, không nơi nương tựa, ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng.

- Tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ đã xả thân vì độc lập dân tộc trong hai cuộc kháng chiến; ca ngợi tinh thần quốc tế của các chiến sĩ tình nguyện đã hy sinh trên nước bạn; biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và con em của họ vượt khó vươn lên, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc sống, trong lao động và hòa nhập cộng đồng.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2011):

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam; khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, tạo sự chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam.

- Động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân cả về vật chất và tinh thần; tôn vinh những tấm lòng vàng, biểu dương những cán bộ Hội tiêu biểu, những gương vượt khó của nạn nhân và gia đình nạn nhân; dấy lên phong trào người người, nhà nhà, ngành ngành chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

- Tăng cường hơn nữa sự đồng tâm nhất trí của nhân dân trong tỉnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tranh thủ sự đồng tình của nhân dân Mỹ và lực lượng yêu chuộng hoà bình, công lý trên thế giới trong vụ kiện các công ty hoá chất Mỹ, góp phần hình thành phong trào quốc tế hưởng ứng lời kêu gọi “nói không” với vũ khí hóa học của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

- Các hoạt động kỷ niệm cần tập trung vào những nội dung có ý nghĩa xã hội - nhân đạo cao, thiết thực, hiệu quả, gây được ấn tượng mạnh, có sức lan tỏa lớn; tránh phô trương hình thức. Khuyến khích việc xã hội hóa các hoạt động, đồng thời có sự đầu tư nguồn lực thích đáng của Nhà nước và chính quyền các cấp.

3. Kỷ niệm 66 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2011) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2011):

Nêu bật ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám thành công đã khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những thành tựu to lớn của đất nước ta trong 66 năm xây dựng chính quyền, nhất là thành tựu trong sự nghiệp đổi mới đất nước; những bài học về đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tuyên truyền những nội dung về phát huy dân chủ, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và ban hành đề cương tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động lễ, kỷ niệm.

2. Các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục,... phục vụ công tác tuyên truyền nhằm giáo dục, cổ vũ, lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện quan trọng của tỉnh.

3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các địa phương tổ chức các hoạt động phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí của nhân dân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, toàn dân thi đua, học tập, lao động, làm cho nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

4. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm, đạt hiệu quả. Tổ chức họp mặt các cựu chiến binh, lão thành cách mạng, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, giao lưu các thế hệ, hành quân về nguồn, tổ chức các đoàn đến thăm gia đình chính sách, gia đình có công với nước, biểu dương những nhân tố điển hình tiên tiến…

 

  K/T TRƯỞNG BAN
Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG BAN
- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); (Đã ký)
- Sở TT-TT; Sở VHTT&DL; Hội VH-NT tỉnh;  
- Báo Sóc Trăng; Đài PT-TH tỉnh;

Lâm Phương

- Hội nạn nhân CĐDC/diôxin của tỉnh;  
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TU;  
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TU;  
- Lưu VP Ban.  

 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

*

- Toàn dân tích cực tham gia các phong trào xã hội, thiết thực kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2011)!

- Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội!

- Chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng là trách nhiệm của toàn xã hội!

- Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2011) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2011)!

- Đảng bộ, quân và dân Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng bộ, quân, dân Sóc Trăng quyết tâm thi đua thực hiện Di chúc của Bác Hồ, góp phần xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

 TIN ĐÃ ĐƯA:

Trang đầu Trang trước 123456789 Trang sau Trang cuối

Chỉ đạo thực hiện:
LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban Biên tập:
LÂM HUY TẤN

Hit counter
1 5 5 6 5 0 4 4
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Giấy phép số 173/GP-TTĐT do Cục Quản lý PTTH và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/10/2011
Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3620258; Fax: 079.3829105; Email: tuyengiao@soctrang.gov.vn
Website: http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn